Elections

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކަމަށްކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ނަންބަރު: MDP/2024/015 މިޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބު 02 މާރޗް 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް އެފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 20 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ […]
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރަން ބޭނުންވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ޝައުޤުވެރިކަންފާޅުކުރަން ހުޅުވާލުން.
ނަންބަރު: MDP/2023/022 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މިޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ޝައުޤުވެރިކަންފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، މިއަދު، 16 ޑިސެމްބަރު 2023 ވާ […]
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނަންބަރު: MDP/2023/017 މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައްސިޓީ ރައީސް މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް 4 މާޗް 2023 ގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. 1- އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްދުﷲ – […]
ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލުން
MDP/2023/012:ނަންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓު
MDP/EC/2020/014 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2019
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް 2019 އިންތިޚާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
< ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ. މަތިވެރި ދާއިރާ ތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ>
MDP Condemns Attempts by the Police and Elections Commission to Obstruct its Presidential Primary
31 May 2018, Maldives Police Service obstructed the Maldivian Democratic Party’s Presidential primary election, unlawfully entering private property, and forcefully confiscating ballot boxes, while voting […]
Announcement on Presidential Primaries 2018
With reference to the decision by the National Council of the MDP in its 162nd meeting to hold MDP Presidential Primaries on 30 May 2018, […]
ގޮފިލިސްޓް އާންމުކުރުން
އައު ގޮފި ހެދުމަށާއި ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށް 10 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ދަށުން 16 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މި […]
1 2 3 4 5