en

An Open Letter by MDP President
click the link to view the letter
The Maldivian Democratic Party in Solidarity with Sri Lanka; Visit on the 15th June
1st June, Malé: Former President, the Speaker of Parliament, Mohamed Nasheed, Members of the MDP Cabinet, Members of the MDP Parliamentary Group, and members of […]
The Maldivian Democratic Party Strongly Condemns the Heinous Terrorist Attack in Sri Lanka Today 21 April, Malé
The MDP condemns in the strongest terms, and notes with deep shock and sadness the loss of over 200 innocent lives in the heinous terrorist […]
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ގެ މައްޗަށް އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތްކަން ހާމަކުރުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެންމެ […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި، ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ގެނެސްދެނެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށްޓަކައި ޝުކުރާއި މުބާރިކުބާދީ ދެންނެވުން.
މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއައްޔާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި، ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ގެނެސްދެނެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން […]
MDP Welcomes Supreme Court Judgement Quashing President Nasheed’s Terrorism Conviction
26 November 2018, MALE: The Maldivian Democratic Party (MDP) welcomes today’s Supreme Court judgment, quashing President Mohamed Nasheed’s 2015 conviction for “terrorism” in relation to […]
President Yameen Contests Election At Supreme Court; Joint Opposition Calls on Yameen to Make Way for a Smooth Transition, and Calls on All State Institution to Uphold the Will of the People
The ruling party, the PPM, has contested the results of the 23 September Presidential election at the Supreme Court. The election saw a decisive victory […]
Joint Opposition Thanks International Community For Their Support of Maldivian Democracy; Calls on Their Assistance Moving Forward
27 September 2018, MALE: The Joint Opposition, whose candidates won Sunday’s presidential election, would like to take this opportunity to thank the international community for […]
Elections Commission Claims Foreign Journalists Are “Election Monitors”; Despite their Visas Being Rejected
21 September 2018, MALE: The Maldives Elections Commission has claimed that a number of international journalists will be “election monitors” during Sunday’s presidential elections, despite […]
Elections Commission’s Secret List of Foreign Election Observers Revealed — No Independent Observer Mission This Election
20 September 2018, MALE: The Elections Commission’s secret list of foreign election observers has been leaked, with many of the observers hailing from regional elections […]
1 2 3 4 49