އިއުލާނު

އިއުލާން: MDP/2022/023 ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
2 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/022 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް އޮބާލައްވާ
އިއުލާނު:MDP/2022/021 ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި އިތުރުކުރުން
މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވޯޓުލުމަށް ދެވިފައިވާ ގަޑި، މިއަދު ވިއްސާރަވުމާއި ބައެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެއްޓުލެއް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އާއި ހަމައަށް ވަޤުތު […]
އިއުލާނު:MDP/2022/020 ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން
14 މެއި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޝަކުވާ […]
އިއުލާނު: MDP/2022/019 14 މެއި 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން
14 މެއި 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން […]
އިއުލާނު: MDP/2022/018 ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު
އިއުލާނު: MDP/2022/017 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުން
9 މެއި 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 4 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ […]
އިއުލާނު: MDP/2022/016 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތް
14 މެއި 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. […]
އިއުލާނު: MDP/2022/015 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
16 މެއި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން […]
އިއުލާނު: MDP/2022/014 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން
ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލެވޭ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައި ނުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓު […]
1 2 3 4 31