އިއުލާނު

އިއުލާން: MDP/2022/058 ދާއިރާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓުތައް އާއްމުކުރުން
17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ދާއިރާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓުތައް އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރީމެވެ. މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް ކ.ގުޅި ކ.މާފުށި އއ.މާޅޮސް ބ.ގޮއިދޫ ޅ.ކުރެންދޫ […]
އިއުލާން: MDP/2022/057 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް
އިއުލާން: MDP/2022/056 މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
މިޕާޓީގެ މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާ، 06 ނޮވެމްބަރ 2022 ގަ ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއިއެކު މިވަނީއެވެ. 1- އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ، މއ. އެވަރލާސްޓް […]
އިއުލާން: MDP/2022/055 ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު, ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރ އަދި ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާއި، ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާނު: MDP/2022/054 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އަސާސީ ޤަވާއިދު އިސްލާހު ކުރިއިރު ދާއިރާ ހިންގާކޮމެޓީތައް ހޮވާގޮތްވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށްހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ދާއިރާގެނާއިބު ރައީސް، ސެކްރެޓަރީ، އަންހެނުންގެ ސެކްރެޓަރީ އަދި […]
އިއުލާނު: MDP/2022/053 އަސާސީ ޤަވާއިދު 2022
އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ކޮންގްރެސްގައި އިސްލާޙުކޮށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދު ޝާއިއު ކުރީމެވެ. މިއަސާސީ ޤަވާއިދަކީ މިއަދުން […]
އިއުލާން :MDP/2022/052 ށ. މާއުގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު 1. ފާޠިމަތު ޝިމާނާ (A264978) ، […]
އިއުލާން: MDP/2022/050 އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ ގޮފިތައް
A01 Hoara Dhekunu Gofi A01 Hoara Hulhangu Gofi A01 Hoara Iru Gofi A01 Hoara Uthuru Gofi A01 Hoarafushi Dharumavantha Gofi A01 Maahoara Gofi A01 Rahvehi […]
އިއުލާން: MDP/2022/049 އެމްޑީޕީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން މާލޭ ސަރަހައްދަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގޯތި އަދި ފްލެޓަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި، އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހިންގާލާ ހަރަކާތް
އިއުލާން: MDP/2022/048 ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީ އަދި މާލީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީ އަދި މާލީގެ މަޤާމާށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާ، 18 ޖުލައި 2022 ގަ ކުރި އިއުލާނާ ގުލިގެން ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 1. އިބްރާޙީމް ވަހީދު […]
1 2 3 4 35