އިއުލާނު

ޚާއްޞަ އެންގުމެއް
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 1 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުމުގެ އިންތިޒާމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މި ޕާރޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ގިނަ […]
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
< ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ. މަތިވެރި ދާއިރާ ތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ>
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ހިނދު، އެ ފަޚުރުވެރި މުނާސަބަތުގައި މި ޕާރޓީގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނަށާއި މި ޕާރޓީއަށް ތާޢީދުކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ހޫނު […]
އެމްޑީޕީ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސް (އާދަޔާޚިލާފް) މަންދޫބުންގެ ލިސްޓު
އެމްޑީޕީ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސް (އާދަޔާޚިލާފް) މަންދޫބުންގެ ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ކޮންގްރެސްގައި ސްޓޯލް ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭ
މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހުގައި މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ ކޮންގްރެސް އަކީ 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިގޭޓުންގެ އިތުރުން، 200 […]
ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ
މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ ) ގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
އާދަޔާޚިލާފް ކޮންގްރެސް 2018 އެޖެންޑާ
އާދަޔާޚިލާފް ކޮންގްރެސް 2018 އެޖެންޑާ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން
މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤާވާޢިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް 7 – 14 ޖޫން 2018 އަށް ވަނީ އިޞްލާހު […]
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ ގޮފިތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން
މިމަހުގެ 29 އަދި 30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާާ ގޮފިތަކަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ހ) 2017 ގައި ބޭއްވުނު ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު […]
1 2 3 4 17