އިއުލާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެއްލުމަށް ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން
އިއުލާން 2019ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެއްލެވުމަށް ވަނީ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. މިކޮމިޓީގައި […]
މެމްބަރޝިޕް ލިސްޓާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
މެމްބަރޝިޕް ލިސްޓާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރޝިޕް ޗެކްކުރުމަށް
އެމް.ޑީ.ޕީ ރެޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ލިސްޓު ބެލުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޕާލިމަންޓްރީ ޕްރައިމަރީ 2019
ވާދަކުރާ ދާއިރާތަށް އިޢުލާންކުރުން ފަސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރެފަިވާ އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން ތާއީދު ފޯމު
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 – އިންތިޚާބަށް ގޮވާލުން
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 – އިންތިޚާބަށް ގޮވާލުން
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ މެދައިންތިޚާބާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ މެދައިންތިޚާބާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018 ގެ ނަތީޖާ
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018 ގެ ނަތީޖާ
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ބައި އިލެކްޝަން 2018 އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލުން
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ބައި އިލެކްޝަން 2018 އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލުން
1 2 3 4 18