އިއުލާނު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އިއުލާންކުރުން
ނަންބަރު: MDP/2024/016 މިޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ނަންބަރު MDP/2024/015 އިއުލާންގެ މުއްދަތުހަމަވިއިރު، މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ މެންބަރަކަށްވާތީ، ހ. ރަބީޢީމަންޒިލް / މާލެ، ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންތިޚާބަކާއިނުލާ މިމަޤާމަށް ހޮވިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކަމަށްކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ނަންބަރު: MDP/2024/015 މިޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބު 02 މާރޗް 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް އެފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 20 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ […]
ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން – މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު 2024
03 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 ން ހަވީރު 05:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށައެޅުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ އުސޫލުންނެވެ. 1. ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވައިގެން […]
ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ބޭނުން ކުރާ ވޯޓަރސް ލިސްޓް ޢާންމު ކުރުން – މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު 2024
ނަންބަރު: MDP/2024/013 ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ބޭނުން ކުރާ ވޯޓަރސް ލިސްޓް، ރަށްރަށާއި މާލެ ވަކިން މިއިއުލާން އާއިއެކު އާންމުކުރީމެވެ. A03 – Baarah – Baarashu Dhaairaa A03 – Baarashu Dhaairaa […]
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒާއި ވޯޓުލާ ވަގުތު – މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު 2024 (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)
ނަންބަރު: MDP/2024/010 މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަކީ 03 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 ން ހަވީރު 05:00 އަށެވެ. ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތައް […]
ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް– މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ 2024
ނަންބަރު: MDP/2024/009 03 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް، އެމެންބަރުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ […]
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ނަންބަރު: MDP/2024/008 15 ޖަނަވަރީ 2024 ގައި ކުރެވުނު އިއުލާން ނަންބަރު: MDP/2024/005 އާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، 25 ޖަނަވަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ […]
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން – މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ 2024
ނަންބަރު: MDP/2024/007 03 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ (ހޮނިހިރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ. ވީމާ، ކެންޑިޑޭޓްގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މިޕާޓީގެ […]
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން
ނަންބަރު: MDP/2024/006 15 ޖަނަވަރީ 2024 ގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާން ނަންބަރު: MDP/2024/005 އާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމާރީގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު 22 ޖަނަވަރީ 2024 ވަނަ […]
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމާއި ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް ހުޅުވާލުން
ނަންބަރު: MDP/2024/005 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމާރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ، ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އިއުލާން އާއިއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ. މި ލިސްޓާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ […]
1 2 3 4 41