އިއުލާނު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
އިއުލާން ނަމްބަރ : MDP/EC/2019/007 2020.ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން
ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން – 30 ޑިސެމްބަރ 2019 (އަންގާރަ) ވޯޓާސްލިސްޓް އާއްމުކުރުން – (3 ދުވަސް ޝަކުވާ) 7 ޖެނުއަރީ 2020 (އަންގާރަ) ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު ކުރުން – 10 […]
އިއުލާން
2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އެޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުދެވޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
އެމް.ޑީ.ޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 : ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާއި ރީރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ
22 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓައް ވޯޓުލެވޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
22 ނޮވެންބަރ 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފަވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ.ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ […]
ދާއިރާތަކުގެ ބައި – އިލެކްޝަން 2019 ދާއިމީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވީ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ދާއިރާ ތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އެވެ. ދާއިމީ ނަތީތާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
އެމް.ޑީ.ޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019
22 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރައްވަން ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރައްވަން […]
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2019 ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވީ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ދާއިރާ ތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެވެ. މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2019 ގެ […]
1 2 3 4 5 6 7 26