އިއުލާނު

އިއުލާން: MDP/2021/008 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ އެކިއެކި މަޤާމު ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޤުރާރު
24 އޭޕްރިލް 2021 ގައި ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު:MDP/2021/01 ގައި، 29 މެއި 2021 ގައި ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ […]
އިއުލާން MDP/2021/006
ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ފުރުޞަތުވަނީ 30 އޭޕްރީލް 2021 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން […]
އިއުލާން MDP/2021/005
ދާއިރާ އިންތިޚާބު 2021 އާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން 24 އޭޕްރީލް 2021 ވީ (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް […]
އިއުލާން MDP/2021/004
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ބެލޭނެ ގޮތަށް އާންމުކޮށް މިއަދު 24 އޭޕްރީލް […]
އިއުލާން MDP/2021/003
ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތުލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު، 24 އޭޕްރީލް 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކޮށް ހުލުވާލައިފީމެވެ. ތިރީގައިވާ މަގާމު […]
އިއުލާން MDP/2021/01
މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގާކޮމިޓީތަކާއި ޕްރޮވިންސްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއިންތިޚާބު އޮންނާނީ 29 މެއި 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ މިޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންނެވެ. އެގޮތުން […]
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: MDP/2020/002
މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމީން އާންމު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ހުރިކަން […]
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
އަމީން އާންމުގެ ނައިބު (ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޔުނިވާރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން ހިންގުމުގެ […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި އޮންނާނެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/036 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށިތައް ކައިރީގައި އޮންނާނީ މިލިސްޓު ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ ވޯޓާރސް ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ފަސްކުރުމާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/035 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީވަނީ، 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 7:30 އަށް ބާއްވާ ގޮތަށް ފަސްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ […]
1 2 3 4 5 6 7 29