އިއުލާނު

އިއުލާން
2019 މާރިޗު 14 އިން 17 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވ. ޅ. އަދި ނ. އަތޮޅަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތުފުޅުކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝެޑިއުލްގެ ދަތިކަމަށްޓަކައި […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެހީތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިފޯމް ފުރުއްވުން އެދެން
އިއުލާން
މެލޭޝިއާގައި ވޯޓު ލައްވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން، 3ގަޑި އިރުގެ ތަފާތެއް އުޅޭތީ މެލޭޝިއާގައި ވޯޓުލުން ފެށޭނީ މެލޭޝިއާ ގަޑިން މެންދުރު 2:30 ގައި ކަމަށާއި ކިއު ބަންދުވާނީ މެލޭޝިއާ ގަޑިން ރޭގަނޑު […]
އިއުލާން
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019 އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ވޯޓުލާ ކޮންމެ ރަށަކުން ސްކޫލެއްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވާނަމަ އިސްވެރިޔާއަށް އެރަށެއްގެ ހަރުގޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމިދާނެއެވެ. އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ […]
އިއުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި އިންޑިއާ، މެލޭޝިއާ އަދި ސްރީލަންކާގެ ވޯޓުފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން
ސްރީލަންކާ No 17, Boadi Raja Mw (Perakumba Road ) Dehiwala, Sri Lanka ( Thoariq’s residence ) މެލޭޝިއާ No. 35 BU 1/11 Bandar Utama PJ, Selangor. […]
އިއުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުފޮށިތަކާ ޙަވާލުވާ މުޅި ލިސްޓު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުފޮށިތަކާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓު
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް
އަތްމަތީ ފޮތް
މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން
މައްޗަންގޯޅި ހުރިހާ ދާއިރާތައް، މ، ފ، ދ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – މަދުރަސަތުލް އަރަބިއްޔާ ގއ،ގދ،ވ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ހއ، ހދ، ށ، ނ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އިސްކަންދަރު […]
އޮބްޒާވަރުންގެ ލިސްޓް
އޮބްޒާވަރުންގެ ލިސްޓް
1 2 3 4 5 21