އިއުލާނު

ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
MDP/EC/2020/019 ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ރަށު ކައިންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ސިޓީ ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/015 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 2 ދުވަހުގެ ފުރަސަތެއް ހުޅުވާލަމެވެ. […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓު
MDP/EC/2020/014 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020
MDP/EC/2020/013 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ (16 ޖެނުއަރީ 2020) 9:00 އަށްވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް
MDP/EC/2020/012 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް އަތޮޅު ކައުންސިލް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 – ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ
MDP/EC/2020/011 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު މިއަދުން (11 ޖެނުއަރީ 2020 ) ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/010 31 .ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު މިރޭ (10 ޖެނުއަރީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/009 31 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ޝަކުވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ބަލައިގެންފައި ދޫކުރި ރިސިޓް އާއިއެކު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/008 31 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓާއި މެމްބަރޝިޕް ޗެކް ކުރާނެ ލިންކް އަދި ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމްގެ ލިންކް ތިރީގައި […]
އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތި ދަތުރު 2020
މިހިންގާ ޖެނުއަރީ މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު މިޕާޓީގެ ދަތުރެއް ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދަތުރުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ […]
1 2 3 4 5 6 26