އިއުލާނު

އިއުލާން: މާލޭ ދާއިރާތަކުގެ ދަފްތަރު ލިސްޓް އާންމު ކުރުން
T01_dhf-HULHUMALE DHAFTHARU DHAAIRAA T02_dhf-HENVEYRU MEDHU DHAFTHARU DHAAIRAA T04_dhf-HENVEYRU UTHURU DHAFTHARU DHAAIRAA T07_dhf-MACHANGOALHI UTHURU DHAFTHARU DHAAIRAA T08_dhf-MACHANGOALHI DHEKUNU DHAFTHARU DHAAIRAA T12_dhf-MAAFANNU DHEKUNU DHAFTHARU DHAAIRAA T13_dhf-VILIMALE DHAFTHARU […]
ފޯނު ނުކޮށް މެސެޖުފޮނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަމުގައި އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން އަވަދިނެތި އުޅުއްވާއިރު، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯނު ނުކުރައްވައި، އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސް އަޕް މެދުވެރިކޮށް މެސެޖު ކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އަދި […]
ސިޓީތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ވޯޓުފޮށިތަކާ ޙަވާލުވާ ފަރާތްތައް
އިސް ފަރާތްތައް
އިއުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާއްމު ކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާއްމުކުރީމެވެ. މިލިސްޓުގައި މާލޭގެ ދަފްތަރު ހިމެނިފައި ނުވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މާލޭގެ ދަފްތަރު ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ނުވާތީ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. […]
2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް (ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ޝަކުވާތައް)
ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކުން 9 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 1- އޮފިޝަލުންނަކީ […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 4 ޖެނުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:00ގެ ކުރިން secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. A01 HOARAFUSHI […]
22 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު މުސްތަފާ އާއިމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި އެކޮމިޓީން އިން އެސިޓީގެ މައްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ހަވާލާދީ މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީގެ 2019 ވަނަ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ މ.ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ މައްޗަށް ތ.ތިމަރަފުށީ/ސީނުގެ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު 22 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
އިއުލާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019ގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މިރޭ 29 ޑިސެމްބަރު ގެ 23:00އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ދަންނަވަން
1 2 3 4 5 6 21