އިއުލާނު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/009 31 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ޝަކުވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ބަލައިގެންފައި ދޫކުރި ރިސިޓް އާއިއެކު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/008 31 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓާއި މެމްބަރޝިޕް ޗެކް ކުރާނެ ލިންކް އަދި ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމްގެ ލިންކް ތިރީގައި […]
އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތި ދަތުރު 2020
މިހިންގާ ޖެނުއަރީ މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު މިޕާޓީގެ ދަތުރެއް ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދަތުރުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
އިއުލާން ނަމްބަރ : MDP/EC/2019/007 2020.ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން
ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން – 30 ޑިސެމްބަރ 2019 (އަންގާރަ) ވޯޓާސްލިސްޓް އާއްމުކުރުން – (3 ދުވަސް ޝަކުވާ) 7 ޖެނުއަރީ 2020 (އަންގާރަ) ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު ކުރުން – 10 […]
އިއުލާން
2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އެޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުދެވޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
އެމް.ޑީ.ޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 : ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާއި ރީރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ
22 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓައް ވޯޓުލެވޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
22 ނޮވެންބަރ 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފަވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ.ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ […]
1 2 3 4 5 6 25