އިއުލާނު

22 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު މުސްތަފާ އާއިމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި އެކޮމިޓީން އިން އެސިޓީގެ މައްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ހަވާލާދީ މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީގެ 2019 ވަނަ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ މ.ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ މައްޗަށް ތ.ތިމަރަފުށީ/ސީނުގެ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު 22 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
އިއުލާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019ގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މިރޭ 29 ޑިސެމްބަރު ގެ 23:00އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ދަންނަވަން
އިއުލާން:
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު 29 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސި 6:00 […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެއްލުމަށް ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން
އިއުލާން 2019ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެއްލެވުމަށް ވަނީ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. މިކޮމިޓީގައި […]
މެމްބަރޝިޕް ލިސްޓާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
މެމްބަރޝިޕް ލިސްޓާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރޝިޕް ޗެކްކުރުމަށް
އެމް.ޑީ.ޕީ ރެޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ލިސްޓު ބެލުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޕާލިމަންޓްރީ ޕްރައިމަރީ 2019
ވާދަކުރާ ދާއިރާތަށް އިޢުލާންކުރުން ފަސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރެފަިވާ އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން ތާއީދު ފޯމު
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
1 2 3 4 5 6 21