އިއުލާނު

އިއުލާން : MDP/2021/0017 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ޓައިމްލައިން
01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ވޯޓު ފޮށި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ފުރުޞަތު […]
އިއުލާން: MDP/2021/0016 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
26 އޯގަސްޓް 2021 ގައި މިޕާޓީގެ އިއުލާން ނަންބަރު: MDP/2021/0015 އާއިއެކު އާންމު ކޮށްފައިވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު، 27 […]
އިއުލާން: MDP/2021/0015 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމު ކުރުން
މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި ވާދަކުރުމަށް 24 އެޕްރިލް 2021 ގައި ހުލުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާއްމު […]
އިއުލާން: MDP/2021/0014 މިޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފްގެ ފަނޑިޔާރުން މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު: 9 (ނުވައެއް) ޝަރުޠު: އިސްތިއުނާފްގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠަކީ، ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން އަދި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުމެވެ. އިސްތިއުނާފްގެ ފަނޑިޔާރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޝަރުޠަކީ، […]
އިއުލާން: MDP/2021/0013 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމު ކުރުން
މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި ވާދަކުރުމަށް 24 އެޕްރިލް 2021 ގައި ހުލުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމު […]
އިއުލާން: MDP/2021/0012 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ފަސްކުރާ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން
15 މެއި 2021 ގައި މިޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: MDP/2021/0011 އިއުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. މިޕާޓީގެ ‘ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021’ ގެ ވޯޓުލުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ […]
އިއުލާން: MDP/2021/0011 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ފަސްކުރުން
29 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު އެތާރީޚުގައި ނުބާއްވައި ފަސްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ، މި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ […]
އިއުލާން: MDP/2021/0010 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ އެކިއެކި މަޤާމު ތަކަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޤްރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ފުރުޞަތު
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު 2021 ގައި ދާއިރާތަކުގެ އެކި މަގާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ އިޤްރާރަކީ، ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ މުހިއްމު ބައެއްކަމަށް ވީހިނދު، މިއިޤްރާރު ވަނީ އިސްލާހުކޮށް، ގެނެވުނު މުހިއްމު ބަދަލުތަކާއިއެކު، […]
އިއުލާން: MDP/2021/009 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުން
ދާއިރާ އިންތިހާބުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް އަދި އިޤްރާރު ބަލައިގަތުމަށް ކުރީގައި ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ ހަވީރު 4.00 އާއި ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް އޮންލައިންކޮށް ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގައި އިންޓަރނެޓް މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމުގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް […]
އިއުލާން: MDP/2021/009 ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު
ދާއިރާ އިންތިހާބު 2021 ގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 06 މެއި 2021، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 08 މެއި 2021، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12.00 އާއި […]
1 2 3 4 5 6 29