ދާއިރާ އިންތިޚާބު ބައި-އިލެކްޝަން 2024

ނަންބަރު: MDP/2024/020

މިޕާޓީގެ ސިޓީތަަކާއި ދާއިރާތަކާއި އަދި ރަށްތަކުން ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 02 އޯގަސްޓް 2024 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތައް

• 1 ޖުލައި 2024 އާއި ހަމައަށް މިޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ދަފްތަރުވެފައިވުން

• ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިލާފުވެފައި ނުވާ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން

މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 13 ޖުލައި 2024 ވާ ހޮނިހިރު މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތައް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް

07 ޖުލައި 2024