ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް ހުޅުވާލުން – ޤައުމީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024

ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަންގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ، ވޯޓްލުމުހެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް މިއުލާން އާއިއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ.

މި ލިސްޓާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޖުލައި 2024 ވާ ހުކުރު ދުވަހު 14:00 އާއި ހަމައަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މިއުލާންގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ވޯޓުލާތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް، (ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނުވަތަ މާލެ) ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް މިޝަކުވާގެ މުއްދަތުގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

A02 Ihavandhoo Dhaairaa

A04 Dhidhoo Dhaairaa

A05 Kelaa Dhaairaa

E02 Ungoofaaru Dhaairaa

E04 Inguraidhoo Dhaairaa

F01 Thulhaadhoo Dhaairaa

H04 Huraa Dhaairaa

I01 Maamigili Dhaairaa

I03 Dhangethi Dhaairaa

P04 Kolamaafushi Dhaairaa

GDH Thinadhoo City

Q04 faresmaathodaa Dhaairaa

T01 Hulhumaale Dhekunu Dhaairaa

T02 Medhu Henveiru Dhaairaa

T03 Henveiru Dhekunu Dhaairaa

T04 Henveiru Uthuru Dhaairaa

T05 Galolhu Uthuru Dhaairaa

T06 Galholhu Dhekunu Dhaairaa

T07 Mahchangolhi Uthuru Dhaaira

T08 Machangoalhi Dhekunu Dhaairaa

T09 Maafannu Uthuru Dhaairaa

T10 Maafannu Hulhangu Dhaairaa

T11 Maafannu Medhu Dhaairaa

T12 Maafannu Dhekunu Dhaairaa

T13 Villimale Dhaairaa

T14 Henveiru Hulhangu Dhaairaa

T15 Mahchangoalhi Medhu Dhaairaa

T16 Hulhumaale Medhu Dhaairaa

T17 Hulhumaale Uthuru Dhaairaa