ލައިވް އަޕްޑޭޓް

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
​އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ފިކުރެއްގެ ގޮތުގައި ފެށިގެން އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާރޓީގެ ގޮތުގައި މިއަދު ފެންނަމުން މިދަނީ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ޤަބޫލުކުރަމުން އައި އުސޫލްތަކުގައި ހިފަހަށްޓަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިސަރުކާރުގެ […]
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ހުއްދަތައް ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރިކުރުން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
މައްޝޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސް، އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤުރީރުކުރެއްވުމާއި ވަޢުޡުވިދާޅުވުމުގެ ހުއްދައާއި، ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ، އިއްޔެއިން […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޑިމާންޑުތަށް
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޑިމާންތަށް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ފަރާތުން މިއަދު މި ޕާޓީގެ ޤައުމީ އިދާރާގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރރެންސް އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު […]
ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތަށް 23 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަލްސާތަށް ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދޭ ސިޓީތަކުގެ ޖަވަބު ނުދެނީ ކީއްވެބާ؟
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ހޯދުމަށް އެދި 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ((MDP/2015/0207 ގެ ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާތީ އެސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް އެދި 04 އޮކްޓޯބަރ 2015 […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުން އަވަހާރަކޮށްލާނެކަމުގެ ބިރުދައްކާ މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވައިފި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ބިލަށް ވޯޓު ދެއްވައިފިނަމަ ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުން އަވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ މެންބަރުންނަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު މި ފޮނުވި މެސެޖްގައި ވަނީ […]
ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވޯޓު އެމް.ޑީޕީންވެސް ދޭނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އުމުރު ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް ވޯޓް ދޭން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މި ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ތާއިދުކުރުމަށް ވެސް އެ ނިންމުގައިވެ އެވެ. ރައީސާއި […]
ރައީސް ނަޝީދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ގެއަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރެއްވުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދެއްވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު […]
އެމް.ޑީޕީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ އެިސް ބޭފުޅުން މާލޭ ޖަލު ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮއްލަވައިގެން
1 2 3 4