އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޑިމާންޑުތަށް

CU1PmucUYAAeUyK

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޑިމާންތަށް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ