ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތަކަށް ބަަދަލު ގެނައުން
MDP/2014/030 މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަންތަނާއި ތާރީޚްތައް އާއްމުކުރުމަށް ކުރެވުނު މިޕާޓީގެ ނަންބަރުMDP/2014/029 އިއުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި […]
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު
MDP/2014/028 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުނގެ […]
ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އިއުލާން ކޮށްފި
ކެންޑިޑޭޓުން ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމެޓީ އުފެއްދުން
MDP/2014/021 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމެޓީ އުފެއްދުން 25 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް 3 މެންބަރުންގެ ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިޚާބާބެހޭ […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބު: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި
MDP/2014/I-014 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބު: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމު، ތިރީގައި […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-013 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2014/I-011 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-011 އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2014/I-009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-008 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ […]
1 2