ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014/I-011

އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

B02 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
1 ޢަލީ އާރިފް (ހ.އަނދުންގެ)
ހ.ސިޓްރަސް ކ.މާލެ

މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ދެވުނު ވަޤުތު ހަމަވިއިރު ކުރިމަތި ލެއްވީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވާތީ އެފަރާތަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބުނުކަންވެސް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

06 ފެބްރުއަރީ 2014