ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބު: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި

iulaan

MDP/2014/I-014

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބު: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުން

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމު، ތިރީގައި ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މިޕާޓީގެ ޖަގަހަތަކުން 19 ފެބްރުއަރީ 2014، މިއަދުންް ފެށިގެން 28 ފެބްރުއަރީ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ހެނދުނު 9.00ން ރޭގަނޑު 10.30 އަށް ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ހއ ހޯރަފުށި ދާއިރާ – ހަލާސް ފިހާރަ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ހއ އިހަވަންދޫ / ބާރަށް ދާއިރާ – ފަރީދީ ޖަގަހަ
ށ ކަނޑިތީމު ދާއިރާ – ހ. އަހިގަސްދޮށުގެ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ – ދާއިރާ ޖަގަހަ (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ކުރިމަތި)
ށ ފުނަދޫ ދާއިރާ – ހ. ދެވެލްކިނާރާ
ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ – ހ. އޮއްކަފަގެ
ރ މަޑުއްވަރި ދާއިރާ – ގ ރިހިވެލި (އަލިކިލެގެފާނު މަގު)
ބ އޭދަފުށި ދާއިރާ – ހ. ދޫހިމެރިގެ
އދ މަހިބަދޫ ދާއިރާ – ކެންޑިޑޭޓުގެ ޖަގަހަ
ލ އިސްދޫ ދާއިރާ – ހ. ހިކިފިނިފެންމާގެ
ލ ފޮނަދޫ ދާއިރާ – މަންދު ކޮލެޖް
ގދ މަޑަވެލި ދާއިރާ – ދާއިރާ ޖަގަހަ (ރޯށަނީމަގު)
ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ – ދާއިރާ ޖަގަހަ (މުލީއާގެ ފުރަގަސް)
ޏ ފުވައްމުލައް ދާއިރާ – ގ. ރަންގިރީގެ

…./2

ސ ހިތަދޫ ދާއިރާ – ޗާންދަނީމަގު (ދެކުނު ކޮޅު)
ހެންވޭރު އުތުރު – ހ. ލޮނުގަމުގެ (ގުލޭނޫރަން މަގު)
ވިލިމާލެ ދާއިރާ – ވިލިނގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ
އއ ތޮއްޑޫ / މަތިވެރި ދާއިރާ – މ. ދާލިޔާ (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

19 ފެބްރުއަރީ 2014