އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014/I-013

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

I01 މާމިގިލި ދާއިރާ
1 މުޙައްމަދު ހަމްދާން
ކަރަންކާ ވިލާ އދ މާމިގިލި

މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ދެވުނު ވަޤުތު ހަމަވިއިރު ކުރިމަތި ލެއްވީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވާތީ އެފަރާތަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބުނުކަންވެސް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

08 ފެބްރުއަރީ 2014