މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތަކަށް ބަަދަލު ގެނައުން

MDP/2014/030

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަންތަނާއި ތާރީޚްތައް އާއްމުކުރުމަށް ކުރެވުނު މިޕާޓީގެ ނަންބަރުMDP/2014/029 އިއުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ދުވަސް ތަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަންތަން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި