އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމެޓީ އުފެއްދުން

MDP/2014/021

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމެޓީ އުފެއްދުން

25 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް 3 މެންބަރުންގެ ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިޚާބާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 46(ހ) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން އުފައްދާ، އެކޮމެޓީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާބޭފުލުން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
1 ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީ
2 މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ފަޅޯމާ ރަޝީދު)
3 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މަނިކު
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ޕާޓީ ވެބްސައިޓްގައިވާ “އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް” ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

6 އެޕްރީލް 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް