ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ދަންނަވާލުމެއް

mdp-logo2

އެމްޑީޕީގެ “އިންސާފުގެ ދަތުރާ” ގުޅިގެން ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ލަސްނުކުރައްވައި 7792458 އަދި 7776512 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުއްވާ އެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނުވަތަ ހެކިބަސް ހުށަހެޅުމަކީ މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ މިފަދަ ހެއްކެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހާ ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

8 މާރޗް 2012

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް