އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 30 ޖެނުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދުކުރާ ދިވެހީންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑިއަކީ […]
” އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދައިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުންވޭ” – މަތިއުތުރު ޕްރިވިންސްގެ ކެންޑިޑޭޓުން
ރޭ 8:30 އިން 8:45 ށް ‘ދިޓީވީ’ ން ގެނެސްދިން މިޕްރޮގުރާމްގައި ހއ. ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ވޯޓު ދިނުމުގައި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ […]
ދެ ކެންޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރައްވާ ޕާޓީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން 2 ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. […]
އިންތިޚާބީ 7 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދެއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ 7 މެމްބަރަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ރޭ އޮތް ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހު އޮތް ޕްރައިމަރީގައި އެންމެ […]
ޕާޓީ ޓިކެޓްގެ ޕްރައިމަރީތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ގައުމީ މަޖިލިހުން ހޮވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށްޓަކައި އެކި އެކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ ތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ރޭ އޮތް ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޮވައިފިއެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޕާޓީގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އޮންނާނެ
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 8.30 ގައި ދަރުބާރުގޭގެ ‘ހަކުރާ މާލަމް’ ގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް، ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް އިތުރު މެމްބަރުންގެ […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭގެ އާންމު ޖަލްސާ ޚާއްސަކޮށްލާފައިވަނީ ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށާއި އާންމުންނަށް ތައާރަފްކޮށް އެރުވުމަށެވެ. އެގޮތުން […]
ޕާޓީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޕްރައިމަރީއަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
ތިރީގައިވާ ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެބޭފުޅަކަށްވެސް އެސަރަހައްދަކުން ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ވޯޓެވެ. ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕްރައިމަރީ އެއް 18 ރަށެއްގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވުމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބީ 5 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ތިއްބެވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕްރައިމަރީއެއް މިއަދު ރާއްޖޭގެ 18 ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އެ […]
ހަމައެކަނި 3 ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ރޭ ބޭއްވުނު ގައުމީ މަޖިލިހުގެ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 3 ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ނިންމުމަކީ ގައުމީ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް […]
1 819 820 821 822 823 824