ވީޑިއޯ: އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުން

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ގައި ނެރުއްވި، އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ޖީއެމްއާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން