ވީޑިއޯ: ބޯޑިންގޕާސް، އެއްބުރުން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައިސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 13 ޖޫން 2013