ވީޑިއޯ: 12 އޯގަސްޓް 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޙާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައިސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު-