ދެންނެވުން

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަލީ ޒާހިރުއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ތާއީދުކުރުން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިޕާޓީއިން ވާދާނުކުރާ ދާއިރާއެއްކަމަށްވާ ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ޢަލީ ޒާހިރު، މިސްކިތްމަގު. މާހުގެ / ޏ. ފުވައްމުލަކު (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2) އަށް މިޕާޓީއިން ތާއީދުކުރުމަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އިއުލާންކުރުން
ނަންބަރު: MDP/2024/016 މިޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ނަންބަރު MDP/2024/015 އިއުލާންގެ މުއްދަތުހަމަވިއިރު، މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ މެންބަރަކަށްވާތީ، ހ. ރަބީޢީމަންޒިލް / މާލެ، ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންތިޚާބަކާއިނުލާ މިމަޤާމަށް ހޮވިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ […]
ޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބުންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހޮވިފައިވާ ނައިބުންގެ ދައުރު ފެށުން
މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕރަސަންގެ ނައިބު (އިދާރީ)، އާއި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ މުއްދަތު މިއަދު، 24 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން، 25 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމާއި ބެހޭ ދެންނެވުން
ސިޓީ ތަކުގެ އާއި ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް – ސިޓީ އަދި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާއި ރަށުގެ […]
ސިޓީ ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލް ގެ ނައިބުން ހޮވުމާއި ބެހޭ ދެންނެވުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް – އިންތިހާބުވި ހުރިހާ އެމް.ޑީ.ޕީ. މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވާ އެކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ވިޕް ލައިން ނެރުން. […]
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޫސް ބަޔާން
11 ގެ ބްރީފިންގް
މި ހަފްތާގެ 11ގެ ބްރީފިން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ހުށަހެޅުން
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކަކީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި، ޗައިނާއަށް އެކަނި […]
“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން” ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން މިރޭ 09:00ގައި މ.މާފަންނު ވިލާ ކައިރިގައި އޮންނާނެއެވެ.ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން.
އެމްޑީޕީ ކުޅުދުއްފުށި/ދިއްދޫ ދަތުރު
އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް 60 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޯޑިންގ ފާސް ހޯއްދެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން […]
1 2 3 4 5