ދެންނެވުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމާއި ބެހޭ ދެންނެވުން
ސިޓީ ތަކުގެ އާއި ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް – ސިޓީ އަދި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާއި ރަށުގެ […]
ސިޓީ ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލް ގެ ނައިބުން ހޮވުމާއި ބެހޭ ދެންނެވުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް – އިންތިހާބުވި ހުރިހާ އެމް.ޑީ.ޕީ. މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވާ އެކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ވިޕް ލައިން ނެރުން. […]
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޫސް ބަޔާން
11 ގެ ބްރީފިންގް
މި ހަފްތާގެ 11ގެ ބްރީފިން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ހުށަހެޅުން
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކަކީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި، ޗައިނާއަށް އެކަނި […]
“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން” ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން މިރޭ 09:00ގައި މ.މާފަންނު ވިލާ ކައިރިގައި އޮންނާނެއެވެ.ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން.
އެމްޑީޕީ ކުޅުދުއްފުށި/ދިއްދޫ ދަތުރު
އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް 60 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޯޑިންގ ފާސް ހޯއްދެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން […]
ޙާއްޞަ ދެންނެވުން
ރައީސް ނަޝީދު “ސިލްވިއާ އާރލް ބްލޫ މިޝަން” އެވޯޑް އާއި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބާރގްގެ ތަޅުދަނޑި ލިބިވަޑައިގެން، ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، […]
އެޖެންޑާ: ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ޙާއްޞަ ދެންނެވުން
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ، އެރޭ ފޭދޫ ސްކޫލްގައި އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމާއިއެކު އެހެން […]
1 2 3 4