ނިންމުން

ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި ނިންމުން
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ޤައުމީ މަޖިލިހުން ނަގާ 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީ ނެގުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ ޙުސައިން ޝަޙީމް ހުށަހަޅުއްވާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ އަޙްމަދު […]
ފ. ނިލަންދޫގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓު ފޮއްޓާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން
ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނާއި ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުންގެ ބަސް ހޯދުމަށްފަހު، ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީން ނިންމީ މި ޝަކުވާ އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ފ. ނިލަންދޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި ކެނޑުމަށްފަހު އަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް […]
ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު
މިޤަރާރަކީ 20 ޖުލައި 2022 ގައި ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) ގެ ބޯޑަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މެންބަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ ނިންމުން
ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރު ކަނޑައެޅުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު 23 މެއި 2021 ވީ […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ސެކްރެޓޭރިއެޓާއި އެކު ބޭއްވުނު ބަދަލުވުމުގެ ނިންމުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ކަނޑައެޅުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއިއެކު 26 […]
ނިންމުން: MDP/2021/003 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) ގެ ބޯޑަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މެންބަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ ނިންމުން
ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރު ކަނޑައެޅުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު 23 މެއި 2021 ވީ […]
ނިންމުން: MDP/2021/002 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) ގެ ބޯޑަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން މެންބަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ ނިންމުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރު ކަނޑައެޅުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު 23 މެއި 2021 ވީ […]
ނިންމުން: MDP/2021/001 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) ގެ ބޯޑަށް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މެންބަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ ނިންމުން
ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރު ކަނޑައެޅުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ 03 މޭޔަރުންނާއިއެކު 23 މެއި 2021 ވީ އާދިއްތަ […]