ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު

މިޤަރާރަކީ 20 ޖުލައި 2022 ގައި ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ.