އިންތިޚާބު

އިއުލާން: MDP/2022/04 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު
18 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައި އެވަނީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި ތަރުތީބުންނެވެ. […]
އިއުލާން: MDP/2022/03 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު
މި ޕާޓީގެ އިއުލާން ނަމްބަރ MDP/2022/01 އާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރަށް މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 18 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ (ހުކުރު) […]
އިއުލާން: MDP/2022/02 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު، ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2202
އެމް.ޑީ.ޕީ ޗެއަރޕާސަން މަގާމާއި އަންހެނުންގެ ރޫހު، ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބް 16 އޭޕްރީލް 2202 ވާ (ހޮނިހިރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ޗެއަރޕާސަން މަގާމާއި […]
އިއުލާން: MDP/2021/42 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ، 27 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރި އިއުލާއް ނަންބަރ MDP/2021/39 އާއި ގުޅިގެން ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފައި ވަނީ: […]
އިއުލާން: MDP/2021/41 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް
އިއުލާން: MDP/2021/40 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ސުންގަޑި އަކީ 20 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު […]
އިއުލާން: MDP/2021/39 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާރލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ 27 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީން ވަނީނިންމާފައެވެ.​މި ބައި އިލެކްޝަން ގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު (18 ޑިސެމްބަރ 2021) […]
އިއުލާން: MDP/2021/36 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ނަޖީޖާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ. ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް […]
އިއުލާން: MDP/2021/34 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓު ނެގުން
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ދީފައިވާ ލަފައަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ […]
އިއުލާން: MDP/2021/33 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވި، މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވައިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަމެވެ. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ […]
1 2 3 4 5 42