އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކަމަށްކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
ނަންބަރު: MDP/2024/015 މިޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބު 02 މާރޗް 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް އެފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 20 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ […]
އިއުލާން :MDP/2022/052 ށ. މާއުގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު 1. ފާޠިމަތު ޝިމާނާ (A264978) ، […]
އިއުލާން: MDP/2022/023 ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
2 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/022 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް އޮބާލައްވާ
އިއުލާނު: MDP/2022/015 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
16 މެއި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން […]
އިއުލާނު: MDP/2022/014 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން
ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލެވޭ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައި ނުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓު […]
އިއުލާން: MDP/2022/013 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ފަސްކުރުން
16 އޭޕްރިލް 2022 ވާ (ހޮނިހިރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް، 12 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޗެއާރޕާސަންގެ މަގާމާއި އަންހެނުންގެ ރޫހު، ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/12 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު އިންތިޚާބު
މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 18 ފެބްރުއަރީ 2022 ވީ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 2 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު […]
އިއުލާން: MDP/2022/011 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022
ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން […]
އިއުލާން: MDP/2022/10 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން
މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 28 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބު، 7 މާރޗް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ […]
1 2 3 4 13