އިއުލާން: MDP/2022/022 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް އޮބާލައްވާ