އިއުލާނު: MDP/2022/014 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން

ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލެވޭ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައި ނުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓު ނުލެވޭނެއެވެ. ތިރީގައި މިވާ ލިންކުން ލިސްޓު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

1.ވޯޓުލާ މީހުގެ ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް
2.އެމްޑީޕީ މެމްބަރޝިޕް ލުކްއަޕް

މިލިސްޓަކީ 28 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި މިޕާޓީގެ ނަންބަރ MDP/2021/011 އިއުލާނުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުވާލެވި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ބަލާ، ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު އާންމު ކުރެވޭ ދާއިމީ ލިސްޓެވެ.