ބަޖެޓް 2015

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ހެލްތު ސެކްޓަރ
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ހެލްތު ސެކްޓަރ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ޓްރާނސްޕޯޓް ސެކްޓަރ
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޓަރ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ބަޖެޓް 2016 އާއިމެދު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ތަފްސީލީ ބަޔާން
ބަޖެޓް 2016 އާއިމެދު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ތަފްސީލީ ބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ
“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް
“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ./a>
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޒުވާނުން
“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޒުވާނުން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
1 2