2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ

Presentation1

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ
އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ