2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.