2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޒުވާނުން

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޒުވާނުން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.