2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.