2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ./a>