އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީސްގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓުލުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ
20 އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އެކުލެވޭ 48 ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕްރައިމަރީސްގައި މާލޭގައި ތިބި އެދާއިރާތަކުގެ މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމް 23 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން […]
48 އިންތިހާބީ ދާއިރާއަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އެމްޑީޕީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި
އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެދި މެންބަރުން ހުޅަހެށި ފޯމްތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު މިހާ ހިސާބަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި 48 އިންތިހާބީ ދާއިރާއަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އެމްޑީޕީން […]
ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ބޭނުން: ރައްޔިތެއްގެ ލޮލުން
ތަޖްރިބާކާރު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ފަދައިން ފިނި ހަގުރާމައަށް ފަހު ދުނިޔެ ކުރިމަތިލާފައި މިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ސިޔާސީ އިންގިލާބާއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް ވިޔަސް ދުނިޔޭގައި ހިގާ އޮޔާއި ވައި […]
ރިޔަލު ދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީނު އެޅުމާއި ލާމަރުކަޒު ކުރުން
1974 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގައި ދުއްވަމުން އައި ރިޔަލު ދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީނުއަޅައިގެން ދުއްވަންފެށި ދުވަހެވެ. އެދުވަސްވަރު ދިވެހިންނަށް އިންޖީނާ ބެހޭގޮތުން އެނގޭ މިންވަރަކީ، އިންޖީނަކީ ބަރުއެއްޗެއްކަމާއި އަޑުގަދަކަމާއި […]
ޑައިރެކްޓަރުން ތިއްބަވާ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ގެ ސަމާލުކަމަށް
ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ މުނިސިޕަލްޓީއަށް ރައީސަކު ހަމަޖައްސެވީ އެމުއައްސަސާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ހިދުމަތްތަކާއި އެ މުއައްސަސާގެ ވެރިން އިހްމާލްވެ، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އިންތިހާއަށް ދިއުމުންކަމުގައި ބެލެވިދާނެވެ. ކަންމިހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، އަލަށް އައްޔަން […]
އެމްޑީޕީ ޕާޓީޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެދި މެންބަރުން ހުޅަހެށި ފޯމުތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު މިހާ ހިސާބަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި 44 މެންބަރުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާޓީޓިކެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން އިސްލާޙްކޮށް އެމައްޗަށް ޢަމަލަކުރަން ފެށުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީޓިކެޓް ހޯދުމަށްއެދި މެންބަރުން ހުޅަހެށި ފޯމްތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު މިހާހިސާބަށް […]
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވި ކަމުގައިވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ހިތުން ރުހުމުން ގަބޫލު ކުރެއްވުމަށް ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސް އިބްރާހިމް ހުސެއިން ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވި ކަމުގައިވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ހިތުން ރުހުމުން ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސް އިބްރާހިމް ހުސެއިން ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
ނާލާފުއްޓާއި މުއްޔާ ކޯޒުވޭ އެޅުން، ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެނެއް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު ޚަބަރަކަށް ވެފައި އޮތީ މިއަތޮޅުގެ ނާލާފުއްޓާއި ވެރިކަންކުރާ ރަށް މުއްޔާއި ދެމެދު ކޯޒްވޭއެއް އަޅައިދޭން ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން މިދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ޚަބަރެވެ. […]
ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ޔުނިއަނަކާއި ނުލައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ލިބިދާނެތޯ؟
2007ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްއެއް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހި އުފާކޮށްފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކާއިހެދިއެވެ. 30އަހަރަށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާމެދު އިލެކްޝަންސްއަށް ލަފާދޭ އަތޮޅު ކޮމިޓީތަކާއި މާލޭ ކޮމިޓީގެ އެމްޑީޕީ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާމެދު، ރާއްޖޭގެ 21 އިދާރީ ދާއިރާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ 20 އަތޮޅު ކޮމިޓީއާއި މާލޭ ކޮމިޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ 21 މަންދޫބުންގެ ނަންތައް […]
1 811 812 813 814