ދޭދޭވާހަކަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރުނަށް ބާއްވާ މާހެފުން ޖޫން 3 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ
އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާއްވާ މާހެފުމެއް މިހަފްތާގެ ޖުން 3 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާއެވެ. މާހެފުން ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސޯސަންމަގުގައި ހުންނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ […]
“ކުއްލި” 4 ވަނަ އަދަދު
“ކުއްލި” 4 ވަނަ އަދަދު
ކުއްލި – 12 ނޮވެމްބަރ 2015
ކުއްލި ޢަދަދު 2
ކުއްލި ޙާލަތުގައި ސިޔާސީ ހަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް ފޮޅިއެއް ނެރެފި
ކުއްލި! މި ފޮޅި ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ފައިސާގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމުން ހުސެން ވަހީދު ވަކިކުރެވި އަލުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނޭކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލަ ބަލާދިނުމަށް އެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް، ފައިސާގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމުން ހުސެން ވަހީދު ވަކިކުރެވި އަލުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ […]
ކޯނީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންސްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ
8. ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ލަފާ 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށް ޣައިރުޤާނޫނީ މަޖްބޫރުކަމެއް ކުރެވިފައި ނެތްއިރު، އަދި ވެރިކަމުގެ ބާރު ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ހިނގަފައި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެފައި އޮތް […]
ރައީސް ނަޝީދު ދ.މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް…
ލިޔުނީ: ޢަލީ ރަޝީދު އަޙްމަދު / ރިނބުދޫ ފެށުން މިއީ 6 މޭ 2012 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ދ.މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން، މީދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ހިނގާ […]
ރައްޔިތުންނަށް ނުދީ ހުރި އަސާސީ ޙައްގުތައް ރޫސްލާފައި މުޅި ރާއްޖެއަށް..
ފަހަލަ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްގަކީ ވެރިންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްފަހު ބާކީވާ އެއްޗަކުން ދޭއެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރިޒަމާން މާޒީވެ ހިގައްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކަކީ ފަސްއަހަރުން ފަސްއަހަރުން ދައްކާވާހަކައަކަށް ވިޒަމާންވެސް މިވަނީ ނިމިގޮސްފައެވެ. މިއަދު […]
ގދ.ތިނަދޫގައި ހަވަރުކަނޑާލުމާއި ހަވަރުލުމުގެ ބަޙުސް…
* ނޯޓް: މި ލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، ޚިޔާލުތަކަކީ ލިޔުންތެރިޔާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީން ދެކޭ ގޮތް ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ޚިޔާލެއް ނޫނެވެ. ފަހަލަސަޢީދު ގދ.ތިނަދޫއަކީ ބުނެވޭ ގޮތުން ބޭރުގެ ފޭރޭ މީހުންގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަހެވެ!
މަޖިލިސް ހުއްޓުވުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ދެއްކީ އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި، ހިއްވަރު ގަދަ ކަމުގެ ފިސާރި ލާމަސީލު މިސާލެއް އިބްރާހީމް ރާމިޒް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ “ވަށައިގެން […]
1 2 3