އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރުނަށް ބާއްވާ މާހެފުން ޖޫން 3 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާއްވާ މާހެފުމެއް މިހަފްތާގެ ޖުން 3 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާއެވެ. މާހެފުން ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސޯސަންމަގުގައި ހުންނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ޤައުމީ އިދާރާ ކުރިމަތީ ރޭގނޑު 20:00އިން 23:00އަށެވެ. އެމް.ޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާއި ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި މާހެފުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.