mdp_banner

Tuesday, June 13, 2017

އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފަރާތަށް ތާއީދު އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 2017

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, May 10, 2017

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެންޗު ޓީމް: މޫސާ އަލި މަނިކު

ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިވަނީ އެމްޑީޕީއާ އެ ޕާޓީއާ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ބެންޗު ޓީމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލި މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ. ކުނޫޒުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މޫސާ އަލި މަނިކު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ހުރިހާ ލީޑަރުން ޖަލަށްލާފައި ވަނިކޮށް، އެ އިއްތިހާދުގެ ބެންޗު ޓީމު ނިކުމެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޓީމު މި ވަނީ ބަލިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނުގެ އަރިހުގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 8, 2017

ރައީސް ޔާމީނަށް 2018 ގެއްލިއްޖެ: މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނަތީޖާއިން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2018 ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރެއްވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނަމުންދާ ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ކުރާ ކަމަކީ މުޅިންވެސް މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 5, 2017

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ގެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ގޮވާލައްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު، ވޯޓު ގުނައި ނިމެންދެން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ގެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަށް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެންޕެއިން ނިންމުން ފާހަގަކުރުމަށް، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަކީ މަކަރުވެރި ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ސަރުކާރު އޮވެގެން ބާއްވާ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ވޯޓު ލާ ނިންމިޔަސް ވޯޓު ގުނައި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 4, 2017

ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މި ސަރުކާރު ހައްދުން ނެއްޓުން: ރޮޒައިނާ އާދަމް

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ހައްދުން ނެއްޓިފައިވުން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ހައްދުން ނެއްޓިގެން އުޅެނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނޫން ކަމަށާއި، ހައްދުން ނެއްޓިފައި ވަނީ މި ސަރުކާރު ކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ރޮޒައިނާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, May 2, 2017

ތަރައްގީއޭ ބުނެ އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފެށުމަށް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ރަސްމިއްޔާތުތައް ބާއްވަމުން: ރޮޒައިނާ އާދަމް

ތަރައްގީއޭ ބުނެ މި ސަރުކާރުން އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފެށުމަށް ރަސްމިއްޔާތުތައް ބާއްވަމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމީދޫ ކާޑު ޕާކުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަކީ ލޯބި ހޯދައިގެން ކަންކަން ކުރަން އެގޭ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަމުން ކަމަށެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 22, 2017

އަތަށް ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް އަތަށް އެ ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ ވަރަށް މުގައްދަސް ނިންމުމަކަށް ހުރަސްއަޅާ ފަރާތެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, April 21, 2017

އެމްޑީޕީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވައިފި

އެމްޑީޕީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ރޭ މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ހ. ތަނޑިރަތްމާގޭ ގައި ހުޅުވި މި ޖަގަހައަކީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުޅުވި ޖަގަހައެކެވެ. މި ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އަލީ ޝިޔާމް އާއި، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. އިބްރާހީމް ދީދީ އާއި، ތައުލީމާއި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 20, 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ މިއަދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ މިއަދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާޒު ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާ އެކު ސަރުކާރުން ބޭއްވި މަހާސިންތާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިގެން ސަރުކާރުގެ ރަނގަޅުކަން ބޭރު ދުނިޔެއަށް ދައްކަން އުޅުނު ނަމަވެސް އެކަމެއް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 19, 2017

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ: ހަސަން ލަތީފް

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މައި އޮފީސް ކުރިމަތީގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ ކަމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]