ޕާޓީ ހަރަކާތްތައް

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ 3 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މިޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާއަށް ދަޢުވަތު އަރުވަން
އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފަރާތަށް ތާއީދު އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 2017
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެންޗު ޓީމް: މޫސާ އަލި މަނިކު
ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިވަނީ އެމްޑީޕީއާ އެ ޕާޓީއާ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ބެންޗު ޓީމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލި މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ. ކުނޫޒުގައި ރޭ […]
ރައީސް ޔާމީނަށް 2018 ގެއްލިއްޖެ: މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނަތީޖާއިން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2018 ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާރިޔާ […]
ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ގެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ގޮވާލައްވައިފި
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު، ވޯޓު ގުނައި ނިމެންދެން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ގެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަށް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެންޕެއިން ނިންމުން ފާހަގަކުރުމަށް، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ […]
ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މި ސަރުކާރު ހައްދުން ނެއްޓުން: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ހައްދުން ނެއްޓިފައިވުން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގއ. […]
ތަރައްގީއޭ ބުނެ އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފެށުމަށް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ރަސްމިއްޔާތުތައް ބާއްވަމުން: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ތަރައްގީއޭ ބުނެ މި ސަރުކާރުން އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފެށުމަށް ރަސްމިއްޔާތުތައް ބާއްވަމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު […]
އަތަށް ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް: އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް އަތަށް އެ ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ ވަރަށް މުގައްދަސް ނިންމުމަކަށް ހުރަސްއަޅާ ފަރާތެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް […]
އެމްޑީޕީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވައިފި
އެމްޑީޕީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ރޭ މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ހ. ތަނޑިރަތްމާގޭ ގައި ހުޅުވި މި ޖަގަހައަކީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ މިއަދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ މިއަދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ […]
1 2 3 4 55