mdp_banner

Thursday, April 13, 2017

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު އެކީގައި އެ ތިއްބެވީ އެއް މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރައްވާތީ – މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު އެކީގައި އެ ތިއްބެވީ އެއް މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރައްވާތީ ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ހަރުގެ، މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދާއި، ރައީސް މައުމޫނާއި، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި ޝެއިޚް އިމްރާން އަކީ ތަފާތު އެކި ސިޔާސީ ފިކުރުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 11, 2017

ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ކޮންނަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ކަށްވަޅު: ޙަސަން އަފީފް

މި ސަރުކާރު އޮތީ ވަރަށް ބަލިކަށިވެފައި ކަމަށާއި، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު ކޮންނަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ކަށްވަޅު ކަމަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ. ކުނޫޒުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދަ އިންތިހާއަށް އެކުލެވޭ، ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ތާޢީދެއް ނެތް ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 8, 2017

މިނިވަން ކަމާއެކު ބަސް ނުބުނެވޭ ނަމަ އުމުރު ދުވަހު އަދަގޮނޑީގައި އޮންނަން ޖެހުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް: ޢަލީ ނިޒާރު

މިނިވަން ކަމާއެކު ބަސް ބުނުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ހައްގު ނެތް ނަމަ އުމުރު ދުވަހު އަދަގޮނޑީގައި އޮންނަން ޖެހުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ފ.ފީއަލީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 2, 2017

ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން އެތައް ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓަވައިލެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ އަސާސީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަނެ، މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ބާރުކަނޑުވާލުމާއި، ސިޔާސީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 1, 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލެއް ހޮވައިފިނަމަ އެރަށަކަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނެ. ސަރުކާރުން ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން: ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ރަށްރަށަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެރަށްރަށަށް އެއް ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރަށްރަށަށް ތަރައްގީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 3, 2017

މާލެ އަތޮޅު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

މާލެ އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ މި ހަފްތާގެ ބުދަދުވަހު ( 4 / ޖަނަވަރީ) ރޭ މާލޭގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, September 27, 2016

އެމް.އޯ..ޔޫގެ ޕްރެސް ބްރިފިންގ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އިން އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މިޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝީފާޒެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު އެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, December 29, 2015

ކަރެކްޝަންސްއިން ރައީސް ނަޝީދަށް އެރުވި ސިޓީގެ ތަހުޤީގާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރީފާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އެދި ސިޓީއެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ފޮނުވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮްކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. 19 ޖުލައި 2015 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވިކަމަށް ނިންމަވައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އިން އެ މަނިކުފާނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 27, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރޭގެ އިހްތިޖާޖަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައި އެކަކު ހައްޔަރުކުރި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ރޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ އިދާރާ ކުރިމަތީ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ “ސީދާ ހަރަކާތް”، އެއްވެސް އިންޒާރެއް ނުދީ ފުލުހުން ރޫޅާލައި އެކަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ބައިވެރިވި މި އިހްތިޖާޖު ފެށުމުގެ ކުރިން އެހެން ރޭތަކެކޭ ހިލާފަށް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގެ ބެލްކަނީގައި ތިއްބަވައިގެންނެވެ. މާފަންނު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, October 22, 2015

އެމްޑީޕީގެ އެއްވުން ބާއްވާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު

ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުޅި ދުނިޔެއާ ރާއްޖޭގެ ތާއީދު އޮތް ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމަކީ ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއްނޫންކަމަށް އަލީ އާޒިމް މިއަދުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރެސްކޮންފަރރެންސްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ކުރައްވަންވީ ކަމަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެންމެންވެގެން ހިންގަންވީ ޤައުމު ކަމުގަވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސްޓްރެޓަޖީ ފެއިލް ވެފައިވާކަން މިހާރު އެންގެން ވެއްޖެކަމަށެވެ. ޤައުމު މިހާލަތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ އެންމެން […]

[ވިދާޅުވޭ...]