ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕު

ޕީޖީގެ ރައީސްކަމަށް އިބޫ، ނައިބު ލީޑަރުކަމަށް ހަތަރު މެމްބަރަކު!
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަމަށް މިހާރު ވެސް ލީޑަރުކަމުގައި ހުންނެވި، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކުރިމަތި ލައްވައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނައިބު ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި […]
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރ މަޖްލީހަށް އިންޒާރު ދީފި
ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމުން އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލަން ގޮވާ އިޙްތިޖާޖްކުރުމަށް ނިކުތް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ދީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މިވަގުތު، މަޖްލީހުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް އޮތް […]
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ދަތުރު ފަސްކޮށްފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީގެ) ޕާލިއަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން އިސްނަންގަވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ދަތުރު ކުއްލިގޮތަކަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފެއްޓެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ފަސްކުރެއްވީ، ރައީސް ނަޝީދު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ތަކެއް ފައްޓަވަނީ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީގެ) ޕާލިއަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން އިސްނަންގަވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކެއް މާދަމާ ( 13 ފެބްރުއަރީ 2013 ވާ ބުދަ ދުވަހު) ފައްޓާވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ […]
ނޫސްބަޔާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް ފުލުހުން ވަން ވަނުން ކުށްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ނަންބަރު: MDP –PG-2012-PR-0001 ތާރީޚް: 11ފެބުރުއަރީ 2013 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް ފުލުހުން ވަން ވަނުން ކުށްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ […]
1 2