mdp_banner

Tuesday, June 13, 2017

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފަރާތަށް ތާއީދު އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 2017

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, April 28, 2017

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް އޮވެގެން އެމްޑީޕީއަކުން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއެއް ނުކުރާނެ: އަލީ ނިޔާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަކީ އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި، ލިސްޓު އެގޮތަށް އޮވެގެން އެމްޑީޕީން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (މާލީ) އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މިލަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އެމީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, January 23, 2017

ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, July 23, 2016

ހުކުރުނަމާދަށް ތިއްބާ ފުލުހުން އަނިޔާވެރިވި މައްސަލަ އައްޑޫސިޓީ އެމްޑީޕީ އިން ކުށްވެރިކުރަން

22 ޖުލައި 2016 ވީ، ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކުރިމަތީ، އެހެން ހުކުރު ދުވަހެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ދުޢާކުރަން ދިވެހި ރައްޔަތުން ތިއްބާ ފުލުހުންވަނީ ދުޢާކުރިމީހުން ލޮލަށް ސްޕްރޭޖަހައި އަނިޔާވެރިވެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ޖަރީމާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާރޓީ ( އެމްޑީޕީ) އައްޑޫ ސިޓީ އިން ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެެވެ.މިކަމަކީ އިއްޔެގެ މިޖަރީމާއިން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަކީ، އިސްލާމް ދީނާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 23, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މިއަދު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، ޝެއިހް އިމްރާން އަބުދުﷲ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު މާލޭއާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެސް ގިނަ އިސްވެރިންނާއި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި މުހާތަބުކޮށް އެކި ބޭފުޅުން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އގޮތުން ހުރިހަ ބައިވެރިންގެ ވެސް ގޮވުމަކީ އ.ދ ގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, September 15, 2015

ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ނ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ގުޅައި ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު އޮޅުންފިލުވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ނ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ފޯންކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅައި އެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު އޮޅުންފިލުވައިފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕިގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް އަދި ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު ނ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ގުޅައި ފޯންކޮންފަރރެންސްގައި 40 މިނިޓް ވަރު ވަނީ ހޭދަކުރަށްވާފައެވެ. މި ފޯންކޮންފަރރެންސްގެ ޒަރީއާއި ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ނ އަތޮޅުގެ އެކި އެކި ކައުންސިލަރުންގެ އަރިހުން ރަށުގެ ހާލަތާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުންފިލުވާ ރައްޔިތުންގެ ހާލުވަނީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, September 4, 2015

އެމްޑީޕީ ބަލިކުރެވޭނެ ސިޔާސީ ފިކުރެއް އަދި ޕާޓީއެއްވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް: ޝިފާޒް

ދިވެހި ރައްޔިތުންޣެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީށް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންއަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުން ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހެއްދެވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާނަމަ ރައީސް ޔާމިން އެކަން ކުރައްވަންވީ ކަމަށެވެ. ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ މަޤާމެއްގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކޮށްލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ޝިފާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ދެން މަޑުކޮށްލަ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެދިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, June 9, 2015

ޖޫން 12 އަށް ނ.ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, June 2, 2015

މ.ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މިޖިލިހުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ރޭ ބަހުސް ބާއްވައިފި

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 29, 2015

ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

[ވިދާޅުވޭ...]