ދާއިރާތަކުން

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފަރާތަށް ތާއީދު އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 2017
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް އޮވެގެން އެމްޑީޕީއަކުން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއެއް ނުކުރާނެ: އަލީ ނިޔާޒު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަކީ އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި، ލިސްޓު އެގޮތަށް އޮވެގެން އެމްޑީޕީން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން […]
ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ހުކުރުނަމާދަށް ތިއްބާ ފުލުހުން އަނިޔާވެރިވި މައްސަލަ އައްޑޫސިޓީ އެމްޑީޕީ އިން ކުށްވެރިކުރަން
22 ޖުލައި 2016 ވީ، ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކުރިމަތީ، އެހެން ހުކުރު ދުވަހެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ދުޢާކުރަން ދިވެހި ރައްޔަތުން ތިއްބާ ފުލުހުންވަނީ ދުޢާކުރިމީހުން ލޮލަށް ސްޕްރޭޖަހައި އަނިޔާވެރިވެފައެވެ. އަދި […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މިއަދު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، ޝެއިހް އިމްރާން އަބުދުﷲ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު މާލޭއާއި ރާއްޖޭގެ […]
ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ނ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ގުޅައި ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު އޮޅުންފިލުވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ނ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ފޯންކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅައި އެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު އޮޅުންފިލުވައިފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕިގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް އަދި ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު […]
އެމްޑީޕީ ބަލިކުރެވޭނެ ސިޔާސީ ފިކުރެއް އަދި ޕާޓީއެއްވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް: ޝިފާޒް
ދިވެހި ރައްޔިތުންޣެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީށް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންއަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުން ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހެއްދެވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާނަމަ […]
ޖޫން 12 އަށް ނ.ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން
މ.ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މިޖިލިހުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ރޭ ބަހުސް ބާއްވައިފި
ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން
1 2 3 4 36