މަޖިލިސް

ރައީސް ނަޝީދު އ.ދ. އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފއިވާ ޤަރާރު
ރައީސް ނަޝީދު އ.ދ. އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފއިވާ ޤަރާރު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށްފިތާލާ
ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން
ޕެޓީޝަން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބެންޗު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރަމުން އަންނަ ދަޢުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލެ ކޯޓުގެ ބެންޗް ޖުޑީޝަލް […]
ފުލުހުން އަނިޔާކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް
ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި، ކުޑަކުދިންނަށާއި އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރަމުން ދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެދި، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ […]
އެމްޑީޕީގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުން މަޖްލީހުގައި އިހްތިޖާޖު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވަންވާނީ އިންތިޙާބުވެފައި ހުންނަ ރައީސަކު ކަމަށް ބުނެ، ބަޤާވާތަކުން ވެރިކަމަށް އަރާ ހުރި މީހަކަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށް ހަރު އަޑުން ގޮވާ، އެމްޑީޕީގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ […]
ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ކެނެޑާގެ އެކްޓިންގ ހައި ކޮމިޝަނަރ އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް، ކެނެޑާގެ އެކްޓިންގ ހައި ކޮމިޝަނަރ ރޮބަރޓް މެކް ޑޫގަލް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މި […]
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެމްޑީޕީގެ 4 މެމްބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބަލާ ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ޤާނޫންތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން […]