ރައީސް ނަޝީދު އ.ދ. އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފއިވާ ޤަރާރު

ރައީސް ނަޝީދު އ.ދ. އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފއިވާ ޤަރާރު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށްފިތާލާ