ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން

ޕެޓީޝަން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.