ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށައަޅާ ޤަރާރު
ދީބާޖާ މިއީ، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްއަށް ވަނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާ، ރައީސްޔާމިންގެ ޕާޓީއަށް ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުވާނޭކަމުގެ ބިރުދައްކާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނުނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީޖީ ގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވި ސިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 09 ޖޫން 2016 ގައި، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޢާންމު ކޮމިޓީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތަކަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބް 2016
އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޕީޖީ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއާ ގައި ތަޤުރީރުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއާ (ޔޫޑަބުލިޔޫއޭ) ގެ ސެންޓަން ފޯރ މުސްލިމް ސްޓޭސް އެންޑް ސޮސައިޓީ ގެ […]
އަލަށް މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރޝިޕާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންދެން މިހާރު އޮތް ޕީ.ޖީގެ ލީޑަރޝިޕް ދެމިގެންދާނޭކަމަށް ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި
18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، އަދި މި ޕާރޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ވެވަޑައިގަތުމާއެކު، މިހާރު […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރ އަލްޙާން ފަހުމީއަށް ދިން މަރުގެ ޙަމަލަ ކުށްވެރިކުރުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ، އަލްޙާން ފަހުމީ ރޭގައި “ބްރޭކް ވޯޓާރސް” ނަމަކަށް ކިޔާ ކެފޭއެއްގައި އިތުރު ބޭފުޅުންތަކާއެކު އިންނަވަނިކޮށް ބަޔަކު […]
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ބަހާރުގޭ ޢަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާޟީއަކަށް ހުންނަވައި ތަޢައްޞުބު އިސްކުރެއްވި ތަފާތު ހަތަރު މައްސަލާއެއް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައަޅުއްވައިފި
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ބަހާރުގޭ ޢަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާޟީއަކަށް ހުންނަވައި ތަޢައްޞުބު އިސްކުރެއްވި ތަފާތު ހަތަރު މައްސަލާއެއް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މިއަދު ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ. ތަފާތު އެތައް ދިހަ މައްސަލާއެއް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެމްޑީޕީ އާއި މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އާއި މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ މެންބަރުގެ […]
ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަކަށް އިބޫ، ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންނަށް އަލީ ވަހީދު އާއި ޖާބިރު!
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަމަށް މިހާރު ވެސް އެ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އިންތިޚާބޮވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އިބޫ ލީޑަރުކަމަށް […]
ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުން މިއަދު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބްކުރުމަށް ބާއްވާ އިލެކްޝަން މިއަދު މެންދުރު 14:00ގައި އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވަނީ […]
1 2