ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017
ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ (ބ. ކެންދޫ ދާއިރާ / އަތޮޅު ކައުންސިލް) ނަތީޖާ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބު2017 ގެ ޕްރައިމެރީގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017
އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017
އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ http://forms.elections.gov.mv މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށެވެ. ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017
މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ http://forms.elections.gov.mv މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށެވެ. ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށެވެ. ފޯމުގައި […]
ރީ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު
4 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނޮވެމްބަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނިޝާން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017 އޮބްޒޮވޭޝަން ޕާސް އަށް އެދޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޙާބުތަކާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިންތިޙާބުތަކާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
1 2