mdp_banner

Saturday, November 26, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ (ބ. ކެންދޫ ދާއިރާ / އަތޮޅު ކައުންސިލް) ނަތީޖާ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, November 19, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބު2017 ގެ ޕްރައިމެރީގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 17, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, November 13, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ http://forms.elections.gov.mv މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށެވެ. ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށެވެ. ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފައިލްތައް އަޕްލޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އަޕްލޯޑްކުރެވޭ ފައިލްތަކުގެ ސައިޒު 1MB އަށް ވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކުލަކޮށް ސްކޭން ކޮށްފައިވާ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް (PDF […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ http://forms.elections.gov.mv މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށެވެ. ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށެވެ. ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފައިލްތައް އަޕްލޯޑްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އަޕްލޯޑްކުރެވޭ ފައިލްތަކުގެ ސައިޒު 1MB އަށް ވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކުލަކޮށް ސްކޭން ކޮށްފައިވާ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް (PDF ފޯމެޓްގައި) ނެގިތާ 3 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 10, 2016

ރީ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, November 9, 2016

4 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ނޮވެމްބަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, November 7, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނިޝާން

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, November 2, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017 އޮބްޒޮވޭޝަން ޕާސް އަށް އެދޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޙާބުތަކާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިންތިޙާބުތަކާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]