ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގެ ޕްރައިމެރީ 2017
2017ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބްގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްއިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 4 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017
2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގައި ޕާޓީ ޓިކެޓުހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ޕަރިއިމެރީ އޮންނަ ކައުންސިލް ތަކުގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓު އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށު ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017
2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އިތުރު […]
1 2