ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ (ބ. ކެންދޫ ދާއިރާ / އަތޮޅު ކައުންސިލް) ނަތީޖާ

ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ