ރީ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު