ރައީސް ނަޝީދު

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގްރީރުކުރައްވައިފި
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ‘ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އޭޝިޔާ ކޮންފަރެންސް 2016″ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގުރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު […]
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް
އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯއްދަވައިފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދެއްވުމާއެކު 20 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާދެއްވާފައިވާ ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޕަރޭޝަން […]
ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ބޭސްފަރުވާފުޅަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ލިބިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެމަނިކުފާނަށް […]
ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނާ ވާހަކަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޢާއިލާއިން ދޮގުކުރުން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާ އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގަތުން ލަސްވަނީ، އެކަމާ ގުޅޭ ލީގަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން […]
17 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި ސިޓީއާ ގުޅޭ
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ނުޙައްޤުން ދަޢުވާކޮށް، ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށް، އިންސާފުން ބޭރުން ޙުކުމްކޮށް، އެޙުކުމް ޖަލުގައި ތަންފީޛުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރު ދުވަހުގެ އެ ޖަލު ޙުކުމުގެ ބާކީ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފަައިވާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 13 މާޗް 2015 ގައި ނިންމި މައްސަލައަށް ޝަރުޢީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް […]
ނޫސް ބަޔާން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާފައިވާ ޝަރީޢަތާއި، އެމައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފާއި، އަދި ޖުމްލަކޮށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ކެނޑިނޭޅި ސަރުކާރުން ދަނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮގު މައުލޫމާތު […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި ވަރކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތައް
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި ވަރކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތައް (ތަރުޖަމާ)
ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ނުކޮށްފިނަމަ މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލުވާގޮތުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފަށަނީ
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީއަތާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އދ. ގެ ވާކިންގް ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި […]
1 2 3 4 5 23